Soutěžní řád

Soutěžní řád PKFL

 

1. PKFL

PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na území hlavního města Prahy. Soutěž organizuje Pražská klubová fotbalová liga, z. s. (dále též „spolek“). Všichni účastníci v soutěži startují dobrovolně a na vlastní nebezpečí, vedení ligy neodpovídá za újmu na zdraví či majetku žádného účastníka soutěží. Účastníci PKFL nejsou pojištěni. Soutěžní řád je aplikovatelný i na další soutěže organizované v rámci PKFL, jako jsou například Zimní turnaj, Letní turnaj, Ligový pohár a další.

2. Administrátor

Administrátor řídí PKFL, řeší veškeré provozní záležitosti ligy a dohlíží na průběh soutěže podle soutěžního řádu. Administrátor je kontaktní osobou PKFL, na kterou je směřována všechna komunikace týkající se organizace ligy. Zodpovídá za sestavení termínové listiny a rozlosování soutěže včetně přidělení pískání jednotlivým klubům, za termínové změny a kontrolu změn na soupiskách, za finance ligy (především startovné klubů), spravuje internetové stránky ligy a pro zájemce může centrálně zajišťovat hřiště a rozhodčí.

Administrátor může mít pro výkon své funkce zástupce. Zástupce administrátora může vykonávat administrátorskou funkci buď na přímý konkrétní požadavek administrátora (jednorázově či dlouhodobě), nebo v určitém zveřejněném termínu, kdy administrátor nemůže vykonávat svou funkci (dovolená, nemoc, nedostupnost apod.). Zástupce administrátora vykonává funkci administrátora v rozsahu nezbytném pro řádný provoz PKFL.

Administrátor je jmenován Výkonným výborem spolku na časově neomezené funkční období. Výkonný výbor spolku je oprávněn Administrátora kdykoliv i bez udání důvodu odvolat. Výkonný výbor také na návrh Administrátora jmenuje a odvolává jeho zástupce, a to na časově omezené období nepřesahující jeden rok. 

Administrátor má právo provádět kontrolu výkonu funkce rozhodčích (klubových i delegovaných) a má právo převzít řízení zápasu, pokud výkon klubového nebo delegovaného rozhodčího shledá nedostatečným.

 

3. Rada PKFL

Rada PKFL (dále Rada) je orgán vykonávající funkci sportovně-technické a disciplinární komise. Rada PKFL jedná v případě sporů mezi kluby, v případě odvolání klubu proti rozhodnutí administrátora, v případech závažných disciplinárních prohřešků dle Disciplinárního řádu (dále DŘ), v případě dalších předem nedefinovaných porušení pravidel, soutěžního řádu (dále SŘ) a DŘ, a ve všech ostatních případech spadajících do sportovně-disciplinární pravomoci Rady. Rada je taktéž oprávněna udělovat klubům finanční pokuty nad rámec DŘ. Rada projednává případy na základě podnětu klubů, administrátora nebo svého vlastního.

Rada má tři členy, které jmenuje Výkonný výbor spolku na tříleté období. Rada si ze svých členů sama zvolí předsedu. Výkonný výbor je oprávněn jakéhokoliv člena Rady nebo Radu jako celek kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu.

Výkonný výbor spolku by při jmenování členů měl zohlednit dosavadní činnost kandidáta v orgánech PKFL, jeho sportovní činnost v PKFL, odborné zkušenosti, morální profil nebo případný střet zájmů.

V případě, že Rada PKFL po začátku funkčního období přestane být kompletní, může do jmenování nového člena řádně fungovat pouze se dvěma členy. V případě, že počet členů Rady PKFL poklesne pod dva, do doby jmenování nových členů vykonává její funkci Arbitráž PKFL.

Rada PKFL vždy po každém kole projednává přestupky a podněty z daného kola. Rada PKFL rozhoduje zpravidla korespondenčním hlasováním svých členů pravidlem většiny. Jakékoliv rozhodnutí může být přijato pouze nadpolovičním počtem hlasů členů Rady PKFL (tj. minimálně dvěma hlasy). Hlasování je platné i v případě, kdy se jeden člen Rady hlasování neúčastní (ohlášený střet zájmů, nečinnost apod.). Po skončení hlasování daného kola je Rada povinna bezodkladně zveřejnit na příslušné záložce webu PKFL zápis se zaznamenáním výsledků jednotlivých hlasování, zpravidla nejpozději ve lhůtě do 14 dnů od skončení daného kola. Pokud Rada není schopna dle stanovených pravidel rozhodnout, je povinna daný případ bezodkladně předat k rozhodnutí Arbitráži PKFL. V případě nesouhlasu s rozhodnutím Rady PKFL je klub oprávněn podat odvolání k Arbitráži PKFL (viz bod 4). 

Rada má právo provádět kontrolu výkonu funkce rozhodčích (klubových i delegovaných). Člen Rady má právo převzít řízení zápasu, pokud výkon klubového nebo delegovaného rozhodčího shledá nedostatečným.

 

4. Arbitráž PKFL

Arbitráž PKFL (dále Arbitráž) je orgán vykonávající funkci odvolací a revizní komise. Arbitráž dohlíží nad průběhem soutěže v souladu se SŘ a DŘ. Arbitráž působí zejména jako odvolací orgán vůči rozhodnutím Rady PKFL. Pokud klub nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím Rady, je oprávněn se ve lhůtě do 14 dnů od zveřejnění disciplinárního zápisu odvolat k Arbitráži. Odvolání musí být učiněno písemně na emailovou adresu Arbitráže a musí obsahovat popis všech důležitých skutečností, z nichž bude zřejmé, že rozhodnutí Rady PKFL bylo učiněno v rozporu s platnými dokumenty soutěže. V případě kladného rozhodnutí může Arbitráž vrátit případ Radě PKFL k novému projednání, nebo může rozhodnout sama. Pokud Arbitráž rozhodne, je toto rozhodnutí konečné a není proti němu žádné další odvolání. Kromě odvolání týmů proti rozhodnutí Rady PKFL může Arbitráž řešit případy na základě podnětu Rady PKFL, Administrátora PKFL nebo svého vlastního. Všechny případy je Arbitráž povinna bezodkladně zveřejnit na příslušné záložce webu PKFL.

Arbitráž má tři členy, které jmenuje Výkonný výbor spolku na tříleté období. Arbitráž si ze svých členů sama volí předsedu. Výkonný výbor je oprávněn jakéhokoliv člena Arbitráže nebo Arbitráž jako celek kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Arbitráž rozhoduje korespondenčním způsobem pravidlem většiny, každé rozhodnutí musí být přijato minimálně dvěma hlasy bez ohledu na počet hlasujících členů. V případě, že Arbitráž PKFL po začátku funkčního období přestane být kompletní, může do jmenování nového člena řádně fungovat pouze se dvěma členy. V případě, že počet členů Arbitráže PKFL poklesne pod dva, do doby jmenování nových členů vykonává její funkci Výkonný výbor spolku.

Arbitráž má právo provádět kontrolu výkonu funkce rozhodčích (klubových i delegovaných). Člen Arbitráže má právo převzít řízení zápasu, pokud výkon klubového nebo delegovaného rozhodčího shledá nedostatečným.

 

5. Superliga PKFL

PKFL se účastí celostátní soutěže oblastních výběrů, tzv. Superligy, kterou organizuje Asociace malého fotbalu ČR v různých věkových kategoriích. Za činnost všech superligových týmů odpovídá generální manažer Superligy PKFL, který je jmenován Výkonným výborem spolku na časově neomezené funkční období. Výkonný výbor může generálního manažera kdykoliv i bez udání důvodu odvolat.

Za sportovní činnost jednotlivých superligových výběrů odpovídá hlavní trenér, který je jmenován Výkonným výborem spolku na tříleté období. Výkonný výbor může hlavního trenéra kdykoliv i bez udání důvodu odvolat. Hlavní trenér je oprávněn si sestavit širší realizační tým, jehož složení podléhá schválení Výkonným výborem spolku. Hlavní trenér je odpovědný za hráčské složení svého superligového výběru, za jeho průběžnou přípravu a za působení v dané superligové soutěži.

 

6. Souběh funkcí

Administrátor ligy nesmí být současně členem Rady PKFL ani Arbitráže PKFL, stejně tak člen Rady PKFL nesmí být současně členem Arbitráže PKFL. Administrátor ligy také nesmí být generálním manažerem Superligy PKFL.

Člen Výkonného výboru spolku může být Administrátorem PKFL nebo generálním manažerem Superligy PKFL, ale nesmí být členem Rady PKFL ani Arbitráže PKFL.

 

7. Klub

KLUB navenek zastupuje JEDNATEL/VEDOUCÍ, který má povinnost přes administraci spravovat klubové kontaktní údaje a udržovat je aktuální. VEDOUCÍ může v administraci nastavit libovolné množství svých zástupců, všem týmům je doporučeno jmenovat alespoň dva zástupce vedoucího. Vždy platí, že kdo komunikuje přes aktuální klubové kontaktní údaje (tj. vedoucí nebo jeho zástupci, jsou-li určeni), zastupuje KLUB. Vedoucí i jeho zástupci si mohou zvolit viditelnost svých kontaktních údajů; volit mohou ze tří stupňů: zobrazit všem; zobrazit pouze přihlášeným uživatelům; nezobrazit nikomu = údaje jsou viditelné pouze pro vedení soutěže. Je doporučeno mít nastavenou viditelnost minimálně na hodnotu „zobrazit pouze přihlášeným uživatelům“, neboť vedoucí klubu nebo některý jeho zástupce musí být k zastižení na kontaktech uvedených na WEBU PKFL (jak emailem, tak telefonicky), v opačném případě jdou následky nedostupnosti vždy k tíži daného klubu. Na oficiální úkony provedené jinou osobou než jednatelem nebo jeho zástupcem nebude brán zřetel!

 

8. Web PKFL

Internetové stránky PKFL slouží jako oficiální a dostačující zdroj informací o PKFL. Administrátor, Rada či Arbitráž mohou některé informace klubům zaslat navíc i jinou cestou, zásadní a zavazující jsou však informace uveřejněné na webu PKFL.

 

9. Součásti soutěžního řádu PKFL

Soutěžní řád je hlavním dokumentem PKFL. Jeho nedílnou součástí jsou:

 • pravidla PKFL,
 • disciplinární řád,
 • instrukce pro rozhodčí,
 • časový harmonogram sezóny,
 • postupový a sestupový klíč pro daný ligový ročník.

 

10. Registrace KLUBU

Do soutěžního ročníku se každý klub musí registrovat. V případě stávajících klubů se registrace provádí úhradou startovného na účet PKFL (podmínkou je současně uhrazení všech pokut z uplynulé sezony). V případě nových klubů se registrace provádí podáním přihlášky na email admin@pkfl.cz. Termín pro registraci stávajícího klubu a pro podání přihlášky nového klubu na následující ligový ročník je vždy do 30. 6. (rozhodující je datum přijetí platby startovného na účet PKFL u stávajících klubů, resp. přijetí emailu s přihláškou u nových klubů). Administrátor PKFL může rozhodnout o přijetí přihlášky i po tomto termínu.

V případě volného nebo uvolněného místa v některé z třetích lig může nový tým vstoupit do soutěže i po startu ligy kdykoliv v průběhu podzimní části. Nový tým je po svém vstupu zařazen do rozpisu počínaje začátkem oficiálního termínu následujícího kola (je-li tedy tým přijat například ve středu, stává se účastníkem soutěže v pondělí následujícího týdne). Informaci o přijetí nového týmu a jeho zařazení do rozpisu je Administrátor PKFL povinen neprodleně rozeslat jednatelům všech ostatních týmů. Pro zápasy, které mají být odehrány ve zbytku podzimní části dle rozpisu, platí, že každý ze soupeřů má právo v ochranné lhůtě čtrnácti dnů (respektive min. 24 hodin před termínem zápasu, má-li se zápas dle rozpisu konat v termínu dřívějším) termín zápasu odmítnout. Zápasy, které nejsou odmítnuty, se odehrají standardně dle rozpisu a platí na ně pravidla pro překládání zápasů. Pro zápasy odmítnuté a zápasy, které se dle rozpisu měly odehrát v termínech před přijetím nového týmu, platí, že jejich náhradní termín bude určen vždy ad hoc na základě domluvy obou týmů. V případě, že tyto zápasy nejsou dohrány do termínu stanoveného bodem 10 SŘ, jsou kontumovány v neprospěch nově přijatého týmu, a to bez uplatnění dalších bodových a finančních trestů. 

V případě volného nebo uvolněného místa v některé z třetích lig může nový tým vstoupit do soutěže také po skončení podzimní části v průběhu zimní pauzy. V takovém případě klub odehraje pouze jarní část soutěže, podzimní část soutěže se tomuto týmu do tabulky nezapočítává (na konci sezony má tedy odehráno jedenáct zápasů a ostatní týmy v soutěži mají odehráno 21 zápasů). Po začátku jarní části soutěže již přijetí nového klubu není možné. 

Poplatek za sezonu platí klub vždy v plné výši, bez ohledu na to, kdy byl klub do soutěže přijat, respektive kdy do ní reálně vstoupil. Pokud tým z jakéhokoliv důvodu v průběhu soutěže skončí, startovné se nevrací.

Administrátor PKFL může odmítnout registraci klubu do dalšího ročníku z níže uvedených důvodů, případně z jiných důvodů, pokud je uzná za závažné pro odmítnutí přijetí klubu do soutěže:

 • klub v uplynulých sezónách systematicky neplnil povinnosti spojené s účastí v PKFL či se jinak často proviňoval proti pravidlům PKFL;
 • klub byl vyloučen z ligy v některém z minulých ročníků;
 • klub je složen z hráčů, kteří účinkovali v klubech uvedených v předchozích bodech;
 • počet zájemců převyšuje kapacitu ligy.

Proti rozhodnutí administrátora o nepřijetí do soutěže může klub podat odvolání. Toto odvolání se podává k Radě PKFL, která vydá k věci své doporučující stanovisko. Konečné rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí klubu do soutěže vydává Arbitráž PKFL.

Pokud je klubu z jakéhokoliv důvodu odmítnuta registrace, je mu navrácen členský příspěvek v plné výši.

 

11. Soupisky

Za jednotlivé kluby mohou v zápasech nastupovat pouze hráči uvedení na soupisce. Soupisku minimálně 8, maximálně 30 hráčů odevzdá klub na začátku svého účinkování v PKFL administrátorovi. U každého hráče musí být uvedeno jméno a plné datum narození (den, měsíc, rok), hráč smí nastoupit nejdříve v den svých patnáctých narozenin. Jednatel týmu či jeho zástupce registrací hráče v databázi PKFL a podpisem zápisu o utkání garantuje, že jméno hráče a datum jeho narození jsou shodné v zápise o utkání, v databázi hráčů a na hráčově osobním dokladu. Jakýkoliv nesoulad v těchto údajích může vést ke kontumaci utkání v rámci disciplinárního řízení.

Každý hráč může být zapsán na soupisce dvou klubů a může nastupovat libovolně za oba kluby. Tyto dva kluby mohou hrát na různé ligové úrovni nebo mohou hrát na stejné ligové úrovni, ale v jiné skupině; nesmí však hrát spolu v jedné skupině. Změnit klub může hráč během sezony pouze jednou, tzn., že v daném soutěžním ročníku hráč může nastoupit maximálně za tři různé kluby.

Soupisky si každý klub administruje sám v redakční části stránek PKFL, všechny provedené změny podléhají kontrole administrátorem. Registrace hráče na soupisku je platná v momentě jeho přidání jednatelem týmu. V případě hostování si nový tým zapíše hostujícího hráče na svou soupisku se statutem hosta, administrátor kontroluje dodržení ustanovení pravidel o hostování.

Změna soupisky pro dané ligové kolo je platná, pokud je v systému provedena do doby času oficiálního zahájení zápasu (příklad: začíná-li zápas v 17:00, je povolena registrace hráčů provedená do 16:59:59 dle času administračního systému). V případě sporů o oprávněnost startu hráče rozhoduje Rada.

 

12. Zápas

Zápasy se hrají podle Pravidel PKFL, každý tým má na hřišti minimálně čtyři a maximálně šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Odpovědnost za výběr hřiště nesou domácí, kteří mají také právo volby dresů. Každý tým musí nahlásit barvu dresů před začátkem podzimu/jara, která je uvedena na kartě týmu. Nastane-li shoda barvy dresů, musí se přizpůsobit hostující tým. Pokud domácí tým nastoupí v jiné než nahlášené barvě dresů a nastane shoda barvy dresů, musí se přizpůsobit domácí tým. Každý tým je povinen mít k dispozici míč dle platných pravidel. Na každý zápas je určen jeden klub PKFL, který musí na zápas vyslat způsobilého rozhodčího (s výjimkou týmů, které mají u administrátora zajištěného delegovaného rozhodčího). Rozhodčí nemusí být zapsán na soupisce daného klubu ani nemusí být hráčem PKFL, musí však splňovat minimální věkový limit PKFL patnácti let. Každý klub má obvykle v sezoně přidělen takový počet pískání, kolik hraje venkovních zápasů. V případě, že má tým počet zápasů určených k odpískání nižší (např. při vyloučení některého z týmů apod.), má administrátor právo přidělit tomuto týmu dodatečný zápas (či více zápasů) k odpískání během sezony. V takovém případě administrátor informuje jednatele klubu, případně jeho zástupce telefonicky a současně emailem, klub musí tuto informaci potvrdit. Sdělená informace je platná i bez potvrzení za předpokladu, že byla sdělena minimálně 14 dní předem formou sms jednateli + emailu jednateli i oběma jeho zástupcům + vyvěšena na webu PKFL.

Pro každé kolo ligy je v rozlosování určen tzv. oficiální termín, kterým je vždy týden od pondělí do neděle. V případě, že domácí tým určí výkop zápasu na sobotu nebo neděli od 9:00 do 21:30, je takto stanovený termín automaticky platný a jeho změna se řídí pravidly pro překlad zápasů. V případě, že domácí tým určí výkop zápasu mimo uvedený časový úsek (tj. ve všední den, případně v sobotu či neděli před 9:00 nebo po 21:30), má hostující tým možnost v rámci tvorby rozpisu zápasů tento termín vetovat. Domácí tým je v případě veta povinen neprodleně nahlásit nový termín zápasu s výkopem v sobotu nebo neděli mezi 9:00 a 21:30. V případě, že během tvorby rozpisu utkání není tento termín vetován, je pokládán za oficiální a jeho změna se řídí pravidly pro překlad zápasů. 

Pokud je při zveřejnění oficiálního rozpisu pro danou podzimní nebo jarní část sezony z důvodů zásahu vyšší moci (např. dopředu známé uzavření hřiště ze strany správce apod.) uveden termín o jiném víkendu, než se hrají ostatní zápasy, je tento termín nadále považován za oficiální termín, nikoliv za přeložený zápas. Případná změna termínu po dohodě týmů podléhá pravidlům o překládání zápasů. Případná změna hřiště při zachování termínu je povolena, pokud je učiněna do 24 hodin před výkopem zápasu. V takovém případě musí domácí tým informovat o změně telefonicky jednatele druhého klubu či jeho zástupce, rozhodčího a administrátora. V případě zásahů vyšší moci nastalých po zveřejnění oficiálního rozpisu řeší administrátor podobné situace ad hoc za účasti obou týmů a rozhodčího. V případě, že vedení PKFL zruší celé hrací kolo (např. z důvodu sněhové kalamity, povodní, státního smutku apod.), platí náhradní termíny za oficiální v každém případě a jejich změna podléhá pravidlům o překládání zápasů. Jinými slovy, rozhodující je datum zápasu, nikoliv kolo, ve kterém se hraje. 

Na hřištích bez umělého osvětlení je třeba dbát na to, aby zápasy byly dohrány za dobré viditelnosti, proto jsou stanoveny povinné nejpozdější začátky zápasů na hřištích bez umělého osvětlení:

První polovina září                        18:45

Druhá polovina září                      17:45

První polovina října                      17:15

Druhá polovina října                    16:45 do změny času, poté 15:45

První polovina listopadu              15:15

Druhá polovina listopadu            15:00

Konec března                                17:00 do změny času, poté 18:00

První polovina dubna                   18:45

Druhá polovina dubna                 19:00

První polovina května                  19:15

Druhá polovina května                19:45

Červen                                            20:00

Všechny zápasy podzimní části ligy musí být odehrány do začátku oficiálního termínu dvanáctého kola, zápasy jarní části ligy od 12. do 20. kola musí být odehrány do začátku oficiálního termínu 21. kola. Zápasy 21. a 22. kola nelze odložit, lze je ale předehrát. Změna termínu v rámci oficiálního termínu daného kola je povolena i pro zápasy 21. a 22. kola.

O průběhu zápasu sepíše rozhodčí zápis. Formulář zápisu je ke stažení na webu. Pokud rozhodčí nemá oficiální formulář k dispozici, může použít jiný list papíru, který však musí obsahovat všechny údaje jako zápis oficiální. Po skončení zápasu oba kapitáni zkontrolují údaje v zápise, mohou doplnit své závažné technické připomínky k zápasu (stížnost na výkon rozhodčího není technická připomínka) a následně zápis podepíší. Poté zápis podepíše také rozhodčí. Svým podpisem kapitáni i rozhodčí stvrzují platnost všech uvedených údajů! Po podepsání zápisu již není možné do zápisu cokoliv doplňovat. V případě, že byl kapitán týmu vyloučen nebo z jiného důvodu již není na zápase přítomen, podepisuje zápis jeho zástupce. Rozhodčí je do 48 hodin od oficiálního výkopu zápasu povinen přepsat obsah zápisu do webového formuláře a současně k zápisu nahrát přes redakční systém naskenovaný čitelný zápis o utkání (velikost max. 1 MB, formát jpg nebo pdf). Zaslání emailem na adresu tajemnik@pkfl.cz je povoleno použít přímo pouze v případě technických problémů s nahráním zápisu nebo v případě, kdy nelze zápis naskenovat do jediného souboru a tento nahrát přes redakční systém (například v případě, kdy je zadní strana zápisu využita pro technické námitky týmů nebo důležité informace rozhodčího k průběhu zápasu a skenovací zařízení/fotoaparát neumí vytvořit jeden soubor o více stranách).

Rozhodčí je až do podepsání zápisu oběma kapitány oprávněn a na žádost soupeřova kapitána i povinen vyzvat kteréhokoli hráče k prokázání totožnosti pomocí občanského průkazu, pasu nebo řidičského průkazu. Kontrolu totožnosti (tzv. konfrontaci) lze provést před zahájením zápasu, v tom případě hráč, který nemůže prokázat totožnost, nesmí k zápasu nastoupit. Konfrontaci lze v zájmu plynulosti hry dále provést pouze o poločasové přestávce, nebo bezprostředně po skončení zápasu do podepsání zápisu o utkání. Pokud hráč při konfrontaci o poločase nebo po zápase není schopen prokázat svou totožnost a do zápasu již nastoupil (tj. odehrál třeba jen jednu vteřinu), je zápas kontumován v neprospěch klubu, za který nastoupil. V případě pochybností o oprávněnosti startu hráče je v případě absence rozhodčího kapitán soupeře oprávněn podílet se na kontrole hráčovy totožnosti. Požádat o provedení konfrontace smí výlučně kapitán klubu. Konfrontace a její výsledek musí být vždy uvedena v zápise o utkání.

V případě absence rozhodčího přecházejí povinnosti spojené se sepsáním a odesláním zápisu plně na domácí klub včetně případných sankcí za jejich nesplnění!

Pokud se jeden z týmů k zápasu nedostaví, rozhodčí sepíše zápis o utkání, který spolu s kapitánem přítomného týmu podepíše. Zápas je poté kontumován v neprospěch týmu, který se nedostavil. Pokud se nedostaví k zápasu ani jeden tým, rozhodčí sepíše zápis o utkání, který podepíše, a zápas je kontumován oboustranně. Kontumací se rozumí výsledek 0:5 v neprospěch týmu, který se provinil proti SŘ. Další postihy spojené s nedostavením se k zápasu a kontumací řeší DŘ. V PKFL není stanovena žádná čekací doba na soupeře ani na rozhodčího.

13. Termínové změny

Přeložit zápas je možné pouze dle pravidel uvedených v tomto bodě.
 
V době delší než 72 hodin před výkopem je možné zápas přeložit na základě dohody obou klubů přes redakční systém (původce překladu o přeložení zápasu žádá o nový termín přes redakční systém, druhý tým zde taktéž žádost schválí, nebo zamítne). V případě dohody je třeba informaci o přesunu zápasu zaslat e-mailem rozhodčímu, manažerovi rozhodčích a Administrátorovi PKFL. 
V době kratší než 72 hodin je možné zápas přeložit na základě dohody obou klubů a se souhlasem Administrátora PKFL. V takovém případě probíhá komunikace mezi kluby emailem, komunikace musí být v kopii zaslána také Administrátorovi PKFL. Pokud se kluby na překladu dohodnou a Administrátor PKFL jej schválí, informuje oba kluby a rozhodčího e-mailem a aktualizuje informaci o výkopu přeloženého zápasu v rozpisu soutěže.
Postupy a jednotlivé kroky podrobně upravuje metodologická pomůcka „Základní pravidla pro přeložení zápasu“, která je dostupná na webu PKFL v sekci Pravidla/Základní pravidla pro přeložení zápasu.
 
Obecná pravidla pro všechny případy překladu zápasu:
 • za překlad zápasu se platí administrativní poplatek, jehož výše se odvíjí od doby mezi okamžikem přeložení zápasu a původním termínem výkopu – výše poplatku je specifikována ve výše uvedeném dokumentu „Základní pravidla pro přeložení zápasu“;
 • s výjimkou nenadálých problémů s hřištěm (počasí, havárie, zavřené hřiště apod.) je naprosto nepřípustné, aby byl zápas odložen na neurčito, vždy je nutno zápas přeložit na konkrétní nový termín;
 • jeden zápas lze přeložit maximálně dvakrát;
 • hřiště zařizuje a platí tým, který je původcem překladu, a to bez ohledu na to, zda jde o domácí tým, nebo hostující tým;
 • zápas by se měl odehrát na shodném hřišti jako dle rozpisu, ledaže by na základě domluvy obou týmů a souhlasu Administrátora PKFL bylo určeno jiné hřiště;
 • rozhodčího na přeložený termín zajišťuje PKFL;
 • pokud byl na přeložený zápas delegován klubový rozhodčí, má tento klub povinnost odpískat zápas v přeloženém termínu, nebo dle domluvy s Administrátorem PKFL jiný zápas tak, aby byl splněn stanovený počet zápasů k odpískání;
 • pokud byl na přeložený zápas určen delegovaný rozhodčí, obdrží kompenzaci za ztracený zápas;
 • všechny sporné situace s termínovými změnami řeší Rada PKFL.
 
V případě, že klub není schopen k zápasu nastoupit a nedomluvil se soupeřem přesun zápasu dle stanovených pravidel, může v termínu nejpozději 24 hodin před výkopem informovat telefonicky zástupce druhého klubu a zástupce klubu vysílajícího rozhodčího / delegovaného rozhodčího o zrušení zápasu; současně musí být tato informace zaslána e-mailem jak druhému klubu a rozhodčímu, tak Administrátorovi PKFL a Radě PKFL. Domácí tým následně informuje o zrušení zápasu správce hřiště. Zrušený zápas bude v každém případě kontumován, v případě splnění uvedených podmínek budou uplatněny zmírněné disciplinární sankce (viz DŘ).

 

14. O pořadí v tabulce rozhoduje

 1. celkový počet bodů
 2. body ze vzájemného zápasu, příp. tabulka vzájemných zápasů bodově rovných klubů
 3. rozdíl skóre ze vzájemného zápasu, příp. tabulka vzájemných zápasů
 4. rozdíl skóre ze všech zápasů
 5. počet vstřelených branek (klub s více vstřelenými brankami se umístí výše)
 6. počet udělených bodových trestů (klub s méně prohřešky se umístí výše)
 7. celkový součet trestných bodů (klub s méně odečtenými body se umístí výše)
 8. los

V průběhu soutěže je tabulka sestavována bez ohledu na vzájemné zápasy.

 

15. Počet lig

PKFL tvoří jedna první liga o dvanácti klubech, dvě druhé ligy o dvanácti klubech a třetí liga. Počet třetích lig a počet klubů ve třetích ligách je odvislý od celkového počtu přihlášených klubů a nových zájemců, rozhodnutí přísluší Administrátorovi. Rozdělení klubů do lig v rámci jednoho patra je věcí administrátora.

 

16. Postupový či sestupový klíč

Z každé ligy má právo postupu do vyšší soutěže vždy vítěz skupiny, pokud vyšší soutěž existuje. V případě druhé ligy se po skončení soutěže koná baráž mezi oběma týmy, které se ve své skupině umístily na druhém místě. Baráž se hraje na jedno utkání, čas a hřiště určí administrátor. V případě nerozhodného výsledku rozhodne o postupujícím do první ligy penaltový rozstřel. V rozstřelu se kope pět penalt na každé straně, kdy každou penaltu musí kopat jiný hráč. Pokud rozstřel pokračuje i dále, pravidla pro určení hráčů nejsou stanovena. V případě třetí ligy postupují vždy první a druhý tým z každé skupiny. 

Z každé ligy sestupují do nižší soutěže vždy poslední tři kluby, pokud nižší soutěž existuje. V případě, že klub odstoupí ze soutěže nebo je vyloučen ze soutěže, postupuje se dle bodu 2H Disciplinárního řádu a tento klub se automaticky stává prvním sestupujícím. Ze zbylých účastníků ligy pak sestupuje o jeden klub méně. Je-li vyloučeno nebo odstoupí-li více klubů než tři, sestupují samozřejmě všichni. Pokud po uzávěrce přihlášek zůstanou v některých ligách volná místa, o jejich zaplnění rozhoduje Administrátor. V případě, že postupující klub odmítne postup do vyšší soutěže, rozhoduje o řešení situace Rada PKFL.

17. Změny soutěžního řádu

Změny Soutěžního řádu provádí Administrátor PKFL.

 

Přijato Administrátorem PKFL dne 1. 3. 2023.