Soutěžní řád

Soutěžní řád PKFL

 

1. PKFL

PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na území hlavního města Prahy. Všichni účastníci v soutěži startují dobrovolně a na vlastní nebezpečí, vedení ligy neodpovídá za újmu na zdraví či majetku žádného účastníka soutěží. Účastníci PKFL nejsou pojištěni.

2. Administrátor

Administrátor řídí PKFL, řeší veškeré provozní záležitosti ligy a dohlíží na průběh soutěže podle soutěžního řádu. Administrátor je kontaktní osobou PKFL, na kterou je směřována všechna komunikace týkající se organizace ligy. Zodpovídá za sestavení termínové listiny a rozlosování soutěže včetně přidělení pískání jednotlivým klubům, za termínové změny a kontrolu změn na soupiskách, za finance ligy (především startovné klubů), spravuje internetové stránky ligy a pro zájemce může centrálně zajišťovat hřiště a rozhodčí. Administrátor musí umožnit členům Rady kontrolní činnost (přístup do korespondence, kontrola pohybů na účtu PKFL), není ale ve své činnosti nijak vázán na souhlas Rady. Administrátor je oprávněn převést své organizační pravomoci nebo jejich část v daném ročníku ligy na Radu PKFL za předpokladu, že Rada s výkonem těchto převedení pravomocí souhlasí.

Administrátor může mít pro výkon své funkce zástupce. Zástupce administrátora může vykonávat administrátorskou funkci buď na přímý konkrétní požadavek administrátora, nebo v určitém zveřejněném termínu, kdy administrátor nemůže vykonávat svou funkci (dovolená, nemoc, nedostupnost apod.). Zástupce administrátora vykonává funkci administrátora v rozsahu nezbytném pro řádný provoz PKFL.

Administrátor je volen korespondenčním způsobem (pomocí emailu) na časově neomezené funkční období. Každý klub má ve volbách jeden hlas, jménem klubu hlasuje jednatel, příp. jeden z jeho zástupců. Volby jsou platné v případě, že hlasuje více než polovina klubů. Pokud žádný kandidát nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, koná se druhé kolo za účasti dvou nejúspěšnějších kandidátů z prvního kola.

Hlasování o nedůvěře administrátorovi je možné vyvolat na základě petice vedoucích týmů s minimálním souhlasem 1/3 klubů PKFL nebo na základě jednomyslného hlasování Rady PKFL. V případě, že 80 % týmů vysloví nesouhlas s dalším působením administrátora, musí se administrátor vzdát své funkce. Součástí návrhu na odvolání administrátora musí být jméno nového kandidáta na pozici administrátora PKFL.

Pokud 80 % týmů vyjádří do 14 dnů po zveřejnění nesouhlas s rozhodnutím Administrátora, dané rozhodnutí je závazně postoupeno k hlasování Radě PKFL.

Administrátor má dále právo provádět kontrolu výkonu funkce rozhodčích (klubových i delegovaných) a má právo převzít řízení zápasu, pokud výkon klubového nebo delegovaného rozhodčího shledá nedostatečným.

3. Rada PKFL

Rada PKFL (dále Rada) je kolektivní kontrolní orgán, vykonávající funkci sportovně-technické a disciplinární komise. Rada PKFL jedná v případě sporů mezi kluby, v případě odvolání klubu proti rozhodnutí administrátora, v případech závažných disciplinárních prohřešků dle Disciplinárního řádu (dále DŘ), v případě dalších předem nedefinovaných porušení pravidel, soutěžního řádu (dále SŘ) a DŘ, a ve všech ostatních případech spadajících do sportovně-disciplinární pravomoci Rady. Rada je taktéž oprávněna udělovat klubům finanční pokuty nad rámec DŘ. Rada projednává případy na základě podnětu klubů, administrátora nebo svého vlastního.

Rada má tři členy z řad zástupců klubů PKFL a její funkční období trvá vždy po dobu jednoho ligového ročníku (funkční období začíná vždy 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku). Bezprostředně po svém ustanovení si Rada PKFL ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu. V případě, že v době skončení mandátu Rady PKFL není zvolena Rada nová, vykonává do doby zvolení nové Rady PKFL její mandát Arbitráž PKFL.

Právo nominovat kandidáta do Rady PKFL má každý klub, který se přihlásil a byl přijat do daného ročníku PKFL, a to z hráčů vedených na své soupisce. Nominaci na člena Rady PKFL zasílá jednatel klubu nebo jeho zástupce e-mailem Administrátorovi PKFL, a to v termínu do 31. srpna daného roku.

V případě, že Administrátor PKFL obdrží čtyři nominace a více, nejpozději do tří pracovních dní vypíše volby do Rady PKFL s termínem pro hlasování jeden týden. Volby probíhají korespondenčním způsobem pomocí administrace webu, případně emailem. Každý klub, který se přihlásil a byl přijat do daného ročníku PKFL, má ve volbách jeden hlasovací email, jménem klubu hlasuje jednatel, příp. jeden z jeho zástupců. Volby jsou platné bez ohledu na počet hlasujících týmů, probíhají v jednom kole preferenčním způsobem, každý klub může ve svém hlasovacím emailu hlasovat až pro tři kandidáty. Tři kandidáti s největším počtem hlasů jsou zvoleni za členy Rady, v případě rovnosti hlasů rozhoduje dřívější čas přijetí posledního hlasu.

V případě, že Administrátor PKFL obdrží tři nominace a méně, volby se nekonají a navržení kandidáti se automaticky stávají členy Rady PKFL. S ohledem na dosavadní činnost kandidáta v orgánech PKFL, jeho sportovní činnost v PKFL, odborné zkušenosti, morální profil nebo případný střet zájmů mají Administrátor PKFL a předseda Arbitráže PKFL právo po společné dohodě navrženého kandidáta odmítnout.

V případě že Rada PKFL po začátku funkčního období není nebo přestane být kompletní (z důvodu např. rezignace člena, odmítnutí zvolení, odmítnutí kandidáta dle předchozího odstavce či nižšího počtu kandidátů než tři), postupuje se následovně. Proběhly-li volby, doplní Rada své řady o kandidáta, který ve volbách nebyl zvolen, ale obdržel nejvíce hlasů mezi nezvolenými kandidáty (v případě shodného počtu hlasů rozhoduje čas přijetí posledního hlasu). V případě, že tento kandidát členství v Radě odmítne, stejně jako v případě, že z důvodu nízkého počtu kandidátů se volby nekonaly, mají Administrátor PKFL a předseda Arbitráže PKFL právo po společné dohodě doplnit Radu PKFL vlastními kandidátem či vlastními kandidáty.

Rada PKFL vždy po každém kole projednává přestupky a podněty z daného kola. Rada PKFL rozhoduje zpravidla korespondenčním hlasováním svých členů pravidlem většiny. Jakékoliv rozhodnutí může být přijato pouze nadpolovičním počtem hlasů členů Rady PKFL (tj. minimálně dvěma hlasy). Hlasování je platné i v případě, kdy se jeden člen rady hlasování neúčastní (ohlášený střet zájmů, nečinnost apod.). Po skončení hlasování daného kola je Rada povinna bezodkladně zveřejnit na příslušné záložce webu PKFL zápis se zaznamenáním výsledků jednotlivých hlasování, zpravidla nejpozději ve lhůtě do 14 dnů od skončení daného kola. Pokud Rada není schopna dle stanovených pravidel rozhodnout, je povinna daný případ bezodkladně předat k rozhodnutí Arbitráži PKFL. V případě nesouhlasu s rozhodnutím Rady PKFL je klub oprávněn podat odvolání k Arbitráži PKFL (viz bod 4).

Rada je kolektivním orgánem a v průběhu funkčního období je možno ji jako celek odvolat. Hlasování o odvolání Rady vyvolá administrátor v případě, že v rozmezí 14 dnů obdrží od 1/3 klubů PKFL návrh na hlasování o odvolání Rady. V průběhu hlasování se musí nadpoloviční většina klubů vyslovit pro odvolání Rady. V případě odvolání Rady je administrátor povinen do týdne vypsat výzvu pro podávání nominací do nové Rady, jejíž ustanovení poté proběhne v souladu s postupem uvedeným v tomto bodě SŘ. Nově ustavená Rada má mandát vždy jen do konce daného ligového ročníku.

4. Arbitráž PKFL

Arbitráž PKFL (dále Arbitráž) je kolektivní odvolací orgán, vykonávající funkci odvolací a revizní komise. Arbitráž dohlíží nad průběhem soutěže v souladu se SŘ a DŘ. Arbitráž působí zejména jako odvolací orgán vůči rozhodnutím Rady PKFL. Pokud klub nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím Rady, je oprávněn se ve lhůtě do 14  dnů od zveřejnění disciplinárního zápisu odvolat k Arbitráži. Odvolání musí být učiněno písemně na emailovou adresu arbitráže a musí obsahovat popis všech důležitých skutečností, z nichž bude zřejmé, že rozhodnutí Rady PKFL bylo učiněno v rozporu s platnými dokumenty soutěže. V případě kladného rozhodnutí může Arbitráž vrátit případ Radě PKFL k novému projednání, nebo může rozhodnout sama. Pokud Arbitráž rozhodne, je toto rozhodnutí konečné a není proti němu žádné další odvolání. Kromě odvolání týmů proti rozhodnutí Rady PKFL může Arbitráž řešit případy na základě podnětu Rady PKFL, Administrátora PKFL nebo svého vlastního. Všechny případy je Arbitráž povinna bezodkladně zveřejnit na příslušné záložce webu PKFL.

Arbitráž je zpravidla tříčlenná a je jmenována Administrátorem ligy na časově neomezené období. Arbitráž rozhoduje korespondenčním způsobem pravidlem většiny, každé rozhodnutí musí být přijato minimálně dvěma hlasy bez ohledu na počet hlasujících členů nebo na aktuální počet členů Arbitráže. Administrátor současně jmenuje předsedu Arbitráže, který jejím jménem vystupuje navenek vůči ostatním aktérům PKFL.

Arbitráž má dále právo provádět kontrolu výkonu funkce rozhodčích (klubových i delegovaných). Člen Arbitráže má právo převzít řízení zápasu, pokud výkon klubového nebo delegovaného rozhodčího shledá nedostatečným.

5. Klub

KLUB navenek zastupuje JEDNATEL/VEDOUCÍ, který má povinnost přes administraci spravovat klubové kontaktní údaje a udržovat je aktuální. VEDOUCÍ může v administraci nastavit libovolné množství svých zástupců, všem týmům je doporučeno jmenovat alespoň dva zástupce vedoucího. Vždy platí, že kdo komunikuje přes aktuální klubové kontaktní údaje (tj. vedoucí nebo jeho zástupci, jsou-li určeni), zastupuje KLUB. Vedoucí i jeho zástupci si mohou zvolit viditelnost svých kontaktních údajů; volit mohou ze tří stupňů: zobrazit všem; zobrazit pouze přihlášeným uživatelům; nezobrazit nikomu = údaje jsou viditelné pouze pro vedení soutěže. Je doporučeno mít nastavenou viditelnost minimálně na hodnotu „zobrazit pouze přihlášeným uživatelům“, neboť vedoucí klubu nebo některý jeho zástupce musí být k zastižení na kontaktech uvedených na WEBU PKFL (jak emailem, tak telefonicky), v opačném případě jdou následky nedostupnosti vždy k tíži daného klubu. Na oficiální úkony provedené jinou osobou než jednatelem nebo jeho zástupcem nebude brán zřetel!

6. Web PKFL

Internetové stránky PKFL slouží jako oficiální a dostačující zdroj informací o PKFL. Administrátor, Rada či Arbitráž mohou některé informace klubům zaslat navíc i jinou cestou, zásadní a zavazující jsou však informace uveřejněné na webu PKFL.

7. Součásti soutěžního řádu PKFL

Soutěžní řád je hlavním dokumentem PKFL. Jeho nedílnou součástí jsou:

 • pravidla PKFL,
 • disciplinární řád,
 • instrukce pro rozhodčí,
 • časový harmonogram sezóny,
 • postupový a sestupový klíč pro daný ligový ročník.

8. Registrace KLUBU

Do soutěžního ročníku se každý klub musí registrovat. V případě stávajících klubů se registrace provádí úhradou startovného na účet PKFL (podmínkou je současně uhrazení všech pokut z uplynulé sezony). V případě nových klubů se registrace provádí podáním přihlášky na email admin@pkfl.cz. Termín pro podání přihlášky na následující ligový ročník je vždy do 30. 6., Administrátor PKFL může rozhodnout o přijetí přihlášky i po tomto termínu.

V případě volného nebo uvolněného místa v některé z třetích lig může nový tým vstoupit do soutěže i po startu ligy kdykoliv v průběhu podzimní části. Nový tým je po svém vstupu zařazen do rozpisu počínaje začátkem oficiálního termínu následujícího kola (je-li tedy tým přijat například ve středu, stává se účastníkem soutěže v pondělí následujícího týdne). Informaci o přijetí nového týmu a jeho zařazení do rozpisu je Administrátor PKFL povinen neprodleně rozeslat jednatelům všech ostatních týmů. Pro zápasy, které mají být odehrány ve zbytku podzimní části dle rozpisu, platí, že každý ze soupeřů má právo v ochranné lhůtě čtrnácti dnů (respektive min. 24 hodin před termínem zápasu, má-li se zápas dle rozpisu konat v termínu dřívějším) termín zápasu odmítnout. Zápasy, které nejsou odmítnuty, se odehrají standardně dle rozpisu a platí na ně pravidla pro překládání zápasů. Pro zápasy odmítnuté a zápasy, které se dle rozpisu měly odehrát v termínech před přijetím nového týmu, platí, že jejich náhradní termín bude určen vždy ad hoc na základě domluvy obou týmů. V případě, že tyto zápasy nejsou dohrány do termínu stanoveného bodem 10 SŘ, jsou kontumovány v neprospěch nově přijatého týmu, a to bez uplatnění dalších bodových a finančních trestů.

V případě volného nebo uvolněného místa v některé z třetích lig může nový tým vstoupit do soutěže také po skončení podzimní části v průběhu zimní pauzy. V takovém případě klub odehraje pouze jarní část soutěže, podzimní část soutěže se tomuto týmu do tabulky nezapočítává (na konci sezony má tedy odehráno jedenáct zápasů a ostatní týmy v soutěži mají odehráno 21 zápasů). Po začátku jarní části soutěže již přijetí nového klubu není možné.

Poplatek za sezonu platí klub vždy v plné výši, bez ohledu na to, kdy byl klub do soutěže přijat, respektive kdy do ní reálně vstoupil.

Administrátor PKFL může odmítnout registraci klubu do dalšího ročníku, pokud:

 • klub v uplynulých sezónách systematicky neplnil povinnosti spojené s účastí v PKFL či se jinak často proviňoval proti pravidlům PKFL;
 • klub byl vyloučen z ligy v některém z minulých ročníků;
 • klub je složen z hráčů, kteří účinkovali v klubech uvedených v předchozích bodech;
 • počet zájemců převyšuje kapacitu ligy.

Proti rozhodnutí administrátora o nepřijetí do soutěže může klub podat odvolání. Toto odvolání se podává k Radě PKFL, která jako kontrolní orgán vydá k věci své doporučující stanovisko. Konečné rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí klubu do soutěže vydává Arbitráž PKFL.

Pokud je klubu z jakéhokoliv důvodu odmítnuta registrace, je mu navrácen členský příspěvek v plné výši. Administrátor má právo podmínit přijetí klubu, který byl v uplynulém ročníku z ligy vyloučen, zaplacením finanční kauce ve výši nepřesahující dvojnásobek výše startovného. Z této kauce se týmu odečítají veškeré pokuty, které mu budou během sezony uděleny dle DŘ. V případě vyloučení klubu z ligy propadá zbytek kauce ve prospěch PKFL.

9. Soupisky

Za jednotlivé kluby mohou v zápasech nastupovat pouze hráči uvedení na soupisce. Soupisku minimálně 8, maximálně 30 hráčů odevzdá klub na začátku svého účinkování v PKFL administrátorovi. U každého hráče musí být uvedeno jméno a plné datum narození (den, měsíc, rok), hráč smí nastoupit nejdříve v den svých patnáctých narozenin. Jednatel týmu či jeho zástupce registrací hráče v databázi PKFL a podpisem zápisu o utkání garantuje, že jméno hráče a datum jeho narození jsou shodné v zápise o utkání, v databázi hráčů a na hráčově osobním dokladu. Jakýkoliv nesoulad v těchto údajích může vést ke kontumaci utkání v rámci disciplinárního řízení.

Každý hráč může být zapsán na soupisce dvou klubů a může nastupovat libovolně za oba kluby. Tyto dva kluby mohou hrát na různé ligové úrovni nebo mohou hrát na stejné ligové úrovni, ale v jiné skupině; nesmí však hrát spolu v jedné skupině. Změnit klub může hráč během sezony pouze jednou, tzn., že v daném soutěžním ročníku hráč může nastoupit maximálně za tři různé kluby.

Soupisky si každý klub administruje sám v redakční části stránek PKFL, všechny provedené změny podléhají kontrole administrátorem. Registrace hráče na soupisku je platná v momentě jeho přidání jednatelem týmu. V případě hostování si nový tým zapíše hostujícího hráče na svou soupisku se statutem hosta, administrátor kontroluje dodržení ustanovení pravidel o hostování.

Změna soupisky pro dané ligové kolo je platná, pokud je v systému provedena do doby času oficiálního zahájení zápasu (příklad: začíná-li zápas v 17:00, je povolena registrace hráčů provedená do 16:59:59 dle času administračního systému). V případě sporů o oprávněnost startu hráče rozhoduje Rada.

10. Zápas

Zápasy se hrají podle Pravidel PKFL, každý tým má na hřišti minimálně čtyři a maximálně šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Odpovědnost za výběr hřiště nesou domácí, kteří mají také právo volby dresů. Každý tým musí nahlásit barvu dresů před začátkem podzimu/jara, která je uvedena na kartě týmu. Nastane-li shoda barvy dresů, musí se přizpůsobit hostující tým. Pokud domácí tým nastoupí v jiné než nahlášené barvě dresů a nastane shoda barvy dresů, musí se přizpůsobit domácí tým. Každý tým je povinen mít k dispozici míč dle platných pravidel. Na každý zápas je určen jeden klub PKFL, který musí na zápas vyslat způsobilého rozhodčího (s výjimkou týmů, které mají u administrátora zajištěného delegovaného rozhodčího). Rozhodčí nemusí být zapsán na soupisce daného klubu ani nemusí být hráčem PKFL, musí však splňovat minimální věkový limit PKFL patnácti let. Každý klub má obvykle v sezoně přidělen takový počet pískání, kolik hraje venkovních zápasů. V případě, že má tým počet zápasů určených k odpískání nižší (např. při vyloučení některého z týmů apod.), má administrátor právo přidělit tomuto týmu dodatečný zápas (či více zápasů) k odpískání během sezony. V takovém případě administrátor informuje jednatele klubu, případně jeho zástupce telefonicky a současně emailem, klub musí tuto informaci potvrdit. Sdělená informace je platná i bez potvrzení za předpokladu, že byla sdělena minimálně 14 dní předem formou sms jednateli + emailu jednateli i oběma jeho zástupcům + vyvěšena na webu PKFL.

Pro každé kolo ligy je v rozlosování určen tzv. oficiální termín, kterým je vždy týden od pondělí do neděle. V případě, že domácí tým určí výkop zápasu na sobotu nebo neděli od 9:00 do 21:30, je takto stanovený termín automaticky platný a jeho změna se řídí pravidly pro překlad zápasů. V případě, že domácí tým určí výkop zápasu mimo uvedený časový úsek (tj. ve všední den, případně v sobotu či neděli před 9:00 nebo po 21:30), má hostující tým možnost v rámci tvorby rozpisu zápasů tento termín vetovat. Domácí tým je v případě veta povinen neprodleně nahlásit nový termín zápasu s výkopem v sobotu nebo neděli mezi 9:00 a 21:30. V případě, že během tvorby rozpisu utkání není tento termín vetován, je pokládán za oficiální a jeho změna se řídí pravidly pro překlad zápasů.

Pokud je při zveřejnění oficiálního rozpisu pro danou podzimní nebo jarní část sezony z důvodů zásahu vyšší moci (např. dopředu známé uzavření hřiště ze strany správce apod.) uveden termín o jiném víkendu, než se hrají ostatní zápasy, je tento termín nadále považován za oficiální termín, nikoliv za přeložený zápas. Případná změna termínu po dohodě týmů podléhá pravidlům o překládání zápasů. Případná změna hřiště při zachování termínu je povolena, pokud je učiněna do 24 hodin před výkopem zápasu. V takovém případě musí domácí tým informovat o změně telefonicky jednatele druhého klubu či jeho zástupce, rozhodčího a administrátora. V případě zásahů vyšší moci nastalých po zveřejnění oficiálního rozpisu řeší administrátor podobné situace ad hoc za účasti obou týmů a rozhodčího. V případě, že vedení PKFL zruší celé hrací kolo (např. z důvodu sněhové kalamity, povodní, státního smutku apod.), platí náhradní termíny za oficiální v každém případě a jejich změna podléhá pravidlům o překládání zápasů. Jinými slovy, rozhodující je datum zápasu, nikoliv kolo, ve kterém se hraje.

Na hřištích bez umělého osvětlení je třeba dbát na to, aby zápasy byly dohrány za dobré viditelnosti, proto jsou stanoveny povinné nejpozdější začátky zápasů na hřištích bez umělého osvětlení:

První polovina září                        18:45

Druhá polovina září                       17:45

První polovina října                        17:15

Druhá polovina října                      16:45 do změny času, poté 15:45

První polovina listopadu               15:15

Druhá polovina listopadu             15:00

Konec března                                  17:00 do změny času, poté 18:00

První polovina dubna                    18:45

Druhá polovina dubna                  19:00

První polovina května                    19:15

Druhá polovina května                  19:45

Červen                                             20:00

Všechny zápasy podzimní části ligy musí být odehrány do začátku oficiálního termínu dvanáctého kola, zápasy jarní části ligy od 12. do 20. kola musí být odehrány do začátku oficiálního termínu 21. kola. Zápasy 21. a 22. kola nelze odložit, lze je ale předehrát. Změna termínu v rámci oficiálního termínu daného kola je povolena i pro zápasy 21. a 22. kola.

O průběhu zápasu sepíše rozhodčí zápis. Formulář zápisu je ke stažení na webu. Pokud rozhodčí nemá oficiální formulář k dispozici, může použít jiný list papíru, který však musí obsahovat všechny údaje jako zápis oficiální. Po skončení zápasu oba kapitáni zkontrolují údaje v zápise, mohou doplnit své závažné technické připomínky k zápasu (stížnost na výkon rozhodčího není technická připomínka) a následně zápis podepíší. Poté zápis podepíše také rozhodčí. Svým podpisem kapitáni i rozhodčí stvrzují platnost všech uvedených údajů! Po podepsání zápisu již není možné do zápisu cokoliv doplňovat. V případě, že byl kapitán týmu vyloučen nebo z jiného důvodu již není na zápase přítomen, podepisuje zápis jeho zástupce. Rozhodčí je do  48 hodin od oficiálního výkopu zápasu povinen přepsat obsah zápisu do webového formuláře a současně k zápisu nahrát přes redakční systém naskenovaný čitelný zápis o utkání (velikost max. 1 MB, formát jpg nebo pdf). Zaslání emailem na adresu tajemnik@pkfl.cz je povoleno použít přímo pouze v případě technických problémů s nahráním zápisu nebo v případě, kdy nelze zápis naskenovat do jediného souboru a tento nahrát přes redakční systém (například v případě, kdy je zadní strana zápisu využita pro technické námitky týmů nebo důležité informace rozhodčího k průběhu zápasu a skenovací zařízení/fotoaparát neumí vytvořit jeden soubor o více stranách).

Rozhodčí je až do podepsání zápisu oběma kapitány oprávněn a na žádost soupeřova kapitána i povinen vyzvat kteréhokoli hráče k prokázání totožnosti pomocí občanského průkazu, pasu nebo řidičského průkazu. Kontrolu totožnosti (tzv. konfrontaci) lze provést před zahájením zápasu, v tom případě hráč, který nemůže prokázat totožnost, nesmí k zápasu nastoupit. Konfrontaci lze v zájmu plynulosti hry dále provést pouze o poločasové přestávce, nebo bezprostředně po skončení zápasu do podepsání zápisu o utkání. Pokud hráč při konfrontaci o poločase nebo po zápase není schopen prokázat svou totožnost a do zápasu již nastoupil (tj. odehrál třeba jen jednu vteřinu), je zápas kontumován v neprospěch klubu, za který nastoupil. V případě pochybností o oprávněnosti startu hráče je v případě absence rozhodčího kapitán soupeře oprávněn podílet se na kontrole hráčovy totožnosti. Požádat o provedení konfrontace smí výlučně kapitán klubu. Konfrontace a její výsledek musí být vždy uvedena v zápise o utkání.

V případě absence rozhodčího přecházejí povinnosti spojené se sepsáním a odesláním zápisu plně na domácí klub včetně případných sankcí za jejich nesplnění!

Pokud se jeden z týmů k zápasu nedostaví, rozhodčí sepíše zápis o utkání, který spolu s kapitánem přítomného týmu podepíše. Zápas je poté kontumován v neprospěch týmu, který se nedostavil. Pokud se nedostaví k zápasu ani jeden tým, rozhodčí sepíše zápis o utkání, který podepíše, a zápas je kontumován oboustranně. Kontumací se rozumí výsledek 0:5 v neprospěch týmu, který se provinil proti SŘ. Další postihy spojené s nedostavením se k zápasu a kontumací řeší DŘ. V PKFL není stanovena žádná čekací doba na soupeře ani na rozhodčího.

11. Termínové změny

Přeložit zápas je možné pouze na základě dohody obou klubů přes redakční systém (původce o přeložení zápasu žádá přes redakční systém, druhý tým zde taktéž žádost schválí, nebo zamítne). S výjimkou nenadálých problémů s hřištěm (počasí, havárie, zavřené hřiště apod.) je naprosto nepřípustné, aby byl zápas odložen na neurčito, vždy je nutno administrátora informovat o přesunu zápasu s již dohodnutým novým termínem zápasu. Informace o přesunu zápasu musí být zaslána také jednateli klubu, který na zápas vysílá rozhodčího, a minimálně jednomu jeho zástupci. V případě přesunu zápasu je tento klub zbaven povinnosti vyslat na zápas rozhodčího. Původce překladu je povinen zajistit rozhodčího z řad delegovaných rozhodčích. Pokud se do lhůty 24 hodin před výkopem přeloženého zápasu žádný delegovaný rozhodčí nepřihlásí, je povinen zajistit jakéhokoliv rozhodčího vlastními silami, bude však pokutován částkou 350 Kč. Administrátor musí být o přesunu zápasu informován nejpozději 72 hodin před výkopem. Na pozdější přeložení zápasu nebude brán zřetel a utkání je nutno odehrát v původním termínu. Za nahlášení změny termínu příslušným osobám je plně odpovědný klub, který o přesun zápasu požádal.

V případě, že klub není schopen k zápasu nastoupit a nedomluvil se soupeřem přesun zápasu dle stanovených pravidel, může v termínu nejpozději dvacet čtyři hodin před výkopem informovat zástupce druhého klubu a zástupce klubu vysílajícího rozhodčího (případně delegovaného rozhodčího) o zrušení zápasu. Tato informace musí být alespoň jednomu zástupci klubu soupeře a jednomu zástupci klubu vysílajícímu rozhodčího (případně delegovanému rozhodčímu) sdělena telefonicky, současně musí být minimálně dva zástupci soupeře, rozhodčí, administrátor a rada informováni rovněž emailem. V případě splnění uvedených podmínek bude klub vystaven zmírněným disciplinárním sankcím (viz DŘ).

Jeden zápas lze přeložit maximálně dvakrát. Všechny sporné situace s termínovými změnami řeší Rada.

12. O pořadí v tabulce rozhoduje

 1. celkový počet bodů
 2. body ze vzájemného zápasu, příp. tabulka vzájemných zápasů bodově rovných klubů
 3. rozdíl skóre ze vzájemného zápasu, příp. tabulka vzájemných zápasů
 4. pravidlo doma/venku (branky vstřelené na hřišti soupeře mají větší váhu)
 5. rozdíl skóre ze všech zápasů
 6. počet vstřelených branek (klub s více vstřelenými brankami se umístí výše)
 7. počet udělených bodových trestů (klub s méně prohřešky se umístí výše)
 8. celkový součet trestných bodů (klub s méně odečtenými body se umístí výše)
 9. los

V průběhu soutěže je tabulka sestavována bez ohledu na vzájemné zápasy.

13. Počet lig

PKFL tvoří jedna první liga o dvanácti klubech, dvě druhé ligy o dvanácti klubech a třetí liga. Počet třetích lig a počet klubů ve třetích ligách je odvislý od celkového počtu přihlášených klubů a nových zájemců, rozhodnutí přísluší Administrátorovi. Rozdělení klubů do lig v rámci jednoho patra je věcí administrátora.

14. Postupový či sestupový klíč

Postupový a sestupový klíč bude určen vždy pro každou ligovou sezonu na základě počtu přihlášených týmů a počtu skupin. Tento klíč musí být zveřejněn vždy před začátkem ligy a v průběhu sezony nesmí být změněn.

Z každé ligy má právo postupu do vyšší soutěže vždy vítěz skupiny, pokud vyšší soutěž existuje.

Z každé ligy sestupují do nižší soutěže vždy poslední tři kluby, pokud nižší soutěž existuje. V případě, že klub odstoupí ze soutěže nebo je vyloučen ze soutěže, postupuje se dle bodu 2H Disciplinárního řádu a tento klub se automaticky stává prvním sestupujícím. Ze zbylých účastníků ligy pak sestupuje o jeden klub méně. Je-li vyloučeno nebo odstoupí-li více klubů než tři, sestupují samozřejmě všichni. Pokud po uzávěrce přihlášek zůstanou v některých ligách volná místa, o jejich zaplnění rozhoduje Administrátor. V případě, že postupující klub odmítne postup do vyšší soutěže, rozhoduje o řešení situace Rada PKFL.

15. Změny soutěžního řádu

Soutěžní řád může změnit pouze Administrátor, případně Rada, pokud ji administrátor dle bodu 2 pověří změnu provést.

 

Přijato Administrátorem PKFL po konzultaci s Arbitráží PKFL dne 4. 3. 2019