Přeložení zápasu - postup a pravidla

English version below
 Základní pravidla – aneb co dělat, když…
 
…potřebuji přeložit zápas
- Je to více než 3 dny (72h) před původním termínem zápasu?
- nepotřebujete schválení Administrátora
- kontaktujte vedoucího z týmu protihráčů a navrhněte změnu termínu
- můžete změnit v adminu na stránkách www.pkfl.cz 
- soupeř musí schválit návrh změny termínu utkání, ale také může návrh odmítnout.
- je potřeba kontaktovat správce hřiště o přesunu
- je potřeba kontaktovat rozhodčího a dát do kopie e-mailu  manazer.rozhodcich@pkfl.cz 
- Po domluvě informovat i admin@pkfl.cz
- hřiště zařizuje a platí tým, který navrhl změnu (mělo by se hrát na hřišti, na kterém bylo určeno, v případě dohody není podmínkou)
- Rozhodčího na přeložený termín zařizuje PKFL z platby (budgetu) na rozhodčí, v případě, že na zápas byl delegován týmový rozhodčí má povinnost odpískat zápas v přeloženém termínu (nebo jiný, aby byl splněn počet zápasů)  
- tým, který iniciuje změnu, platí 150,-Kč administrativní poplatek 
 
- Je to méně než 3 dny (72h) před původním termínem zápasu?
- potřebujete schválení Administrátora
- kontaktujte vedoucího z týmu protihráčů a navrhněte změnu termínu
- soupeř musí schválit návrh změny termínu utkání, ale také může návrh odmítnout 
- dejte do kopie e-mail (admin@pkfl.cz)
- po schválení soupeře i Administrátora změníme termín zápasu za Vás v systému
- hřiště zařizuje a platí tým, který navrhl změnu (mělo by se hrát na hřišti, na kterém bylo určeno, v případě dohody není podmínkou)
- Rozhodčího na přeložený termín zařizuje PKFL z platby (budgetu) na rozhodčí, v případě, že na zápas byl delegován týmový rozhodčí má povinnost odpískat zápas v přeloženém termínu (nebo jiný, aby byl splněn počet zápasů)  
- tým, který iniciuje změnu, platí 250,-Kč administrativní poplatek.
 
- Je to méně než 1 den (24h) před původním termínem zápasu?
- potřebujete schválení Administrátora
- kontaktujte vedoucího z týmu protihráčů a navrhněte změnu termínu
- soupeř musí schválit návrh změny termínu utkání, ale také může návrh odmítnout 
- dejte do kopie e-mail (admin@pkfl.cz)
- po schválení soupeře i Administrátora změníme termín zápasu za Vás v systému
- hřiště zařizuje a platí tým, který navrhl změnu (mělo by se hrát na hřišti, na kterém bylo určeno, v případě dohody není podmínkou)
- Rozhodčího na přeložený termín zařizuje PKFL z platby (budgetu) na rozhodčí, v případě, že na zápas byl delegován týmový rozhodčí má povinnost odpískat zápas v přeloženém termínu (nebo jiný, aby byl splněn počet zápasů)  
- tým, který iniciuje změnu, platí 400,-Kč administrativní poplatek.
 
…nemohu dorazit a zápas nejde přeložit = (kontumace)
- kontaktovat rozhodčího a protihráče o neúčasti (i správce hřiště), co nejdříve 
- informovat nás na e-mail (admin@pkfl.cz) 
- kontumace jsou pokutovány dle soutěžního řádu a disciplinárního řádu.
 
Máte problém, který jsme nezmínili? 
- napište na e-mail admin@pkfl.cz a společně ho určitě vyřešíme
- e-mail sledujeme několikrát denně, takže se nebojte, že byste čekali na odpověď dlouho
- prosíme Vás, abyste nám volali jen opravdu v krajních případech, přeci jen máme také práci/školu…
 
Děkujeme za přečtení
 
Vaše vedení PKFL
 
Basic rules - or what to do when...
 
…I need to move the match
- Is it more than 3 days (72h) before the original match date?
- you do not need the approval of the Administrator
- contact the leader of the opposing team and propose a change of date
- you can change it in the admin on the website www.pkfl.cz
- the opponent must approve the proposal to change the date of the match, but can also reject the proposal.
- you need to contact the playground administrator about the transfer
- it is necessary to contact the referee and put in a copy of the e-mail manazer.rozhodcich@pkfl.cz
- after agreement, also inform admin@pkfl.cz
- the field is arranged and paid for by the team that proposed the change (it should be played on the field on which it was designated, in the case of an agreement it is not a condition)
- the referee for the rescheduled date is arranged by the PKFL from the payment (budget) for the referee, in the event that a team referee has been delegated for the match, he has the obligation to blow the whistle for the match on the rescheduled date (or another, in order to fulfill the number of matches)
- the team that initiates the change pays a CZK 150 administrative fee
 
- Is it less than 3 days (72h) before the original match date?
- you need Administrator approval
- contact the leader of the opposing team and propose a change of date
- the opponent must approve the proposal to change the date of the match, but can also reject the proposal
- put an e-mail in the copy (admin@pkfl.cz)
- after the approval of the opponent and the Administrator, we will change the date of the match for you in the system
- the field is arranged and paid for by the team that proposed the change (it should be played on the field on which it was designated, in the case of an agreement it is not a condition)
- the referee for the rescheduled date is arranged by the PKFL from the payment (budget) for the referee, in the event that a team referee has been delegated for the match, he has the obligation to blow the whistle for the match on the rescheduled date (or another, in order to fulfill the number of matches)
- the team that initiates the change pays a CZK 250 administrative fee.
 
- Is it less than 1 day (24h) before the original date of the match?
- you need Administrator approval
- contact the leader from the potential team and propose a change of date
- the opponent must approve the proposal to change the date, but can also reject the proposal
- put an e-mail in the copy (admin@pkfl.cz)
- after the approval of the opponent and the Administrator, we will change the date of the match for you in the system
- the course is arranged and paid by the person who proposed the change (it should be played on the course on which it was designated, in the case of an agreement it is not a condition)
- the referee for the rescheduled date is arranged by the PKFL from the payments (budget) for the referee, in the event that a team referee has been delegated to the match, he has the obligation to blow the whistle for the match on the rescheduled date (or another, in order to fulfill the number of matches)
- the team that initiates the change pays a CZK 400 administrative fee.
 
...I can't arrive and the match can't be rescheduled = (cancellation)
- contact the referee and you are looking for non-participation (and the    grounds manager) as soon as possible
- inform us by e-mail (admin@pkfl.cz)
- absences are fined according to the competition rules and disciplinary rules.
 
Have a problem we haven't mentioned?
- write to admin@pkfl.cz and we will definitely solve it together
- we monitor the e-mail repeatedly, so don't worry about waiting a long time for a reply
- we ask you to call us only in regional cases, because we also have work/school...
 
Thank you for reading
 
Your management PKFL