Disciplinární řád

Disciplinární řád PKFL

1. Týmové tresty bodové

 1. Klub, který se nedostaví k zápasu, je potrestán kontumací tohoto zápasu výsledkem 0:5 ve svůj neprospěch. Současně je tento klub potrestán bodovým trestem - v prvním případě nedostavení se k zápasu je klub potrestán odpočtem jednoho bodu, ve druhém případě nedostavení se k zápasu je klub potrestán odpočtem dvou bodů a ve třetím a každém dalším případě nedostavení se k zápasu je klub potrestán odpočtem tří bodů. Na uplatnění trestu nemá vliv, zda klub o nedostavení se k zápasu svého soupeře, rozhodčího a/nebo vedení soutěže předem informoval (pravidla pro překládání zápasů viz soutěžní řád).
 2. V případě, že je zápas ukončen předčasně z důvodu poklesu počtu hráčů pod povolenou mez danou pravidly, je klub, který není objektivně schopen zápas dohrát, potrestán kontumací zápasu výsledkem 0:5 ve svůj neprospěch. Klub není potrestán žádným bodovým trestem.
 3. Pokud při provedené konfrontaci (viz soutěžní řád) nebo jiným způsobem vyjde najevo, že klub nastoupil do zápasu s hráčem, který není uveden na soupisce nebo který je v disciplinárním trestu nebo který není z jiného důvodu oprávněn do zápasu nastoupit, je tento klub potrestán kontumací tohoto zápasu výsledkem 0:5 ve svůj neprospěch. Současně je tento klub potrestán bodovým trestem; při prvním prokázaném „hraní načerno“ je klub potrestán odpočtem jednoho bodu, při druhém provinění se tohoto typu je klub potrestán odpočtem dvou bodů, při třetím a každém dalším provinění se tohoto typu je klub potrestán odpočtem tří bodů.
 4. V případě, že klub odmítne v zápase pokračovat a dohrát jej, aniž by k tomu existovaly objektivní pravidly dané důvody, je klub potrestán kontumací tohoto zápasu výsledkem 0:5 ve svůj neprospěch. Současně může být potrestán bodovým trestem až do výše odpočtu tří bodů na základě rozhodnutí Rady PKFL. Stejný postup platí v případě, kdy je utkání předčasně ukončeno z důvodu závažného disciplinárního provinění jednoho z týmů (inzultace rozhodčího, nezájem na regulérnosti hry apod.). Pokud dojde k inzultaci rozhodčího nebo jinému závažnému disciplinárnímu provinění, které má podle pravidel vést k okamžitému ukončení zápasu, a rozhodčí nedodrží povinný postup dle pravidel, tj. zápas neukončí, je Rada povinna tento zápas zpětně zkontumovat a případně dle závažnosti přestupku udělit i další tresty podle znění tohoto bodu.
 5. Klub, který nemá u vedení soutěže zajištěno delegované pískání a nesplní svou povinnost zajistit na přidělený zápas rozhodčího, je potrestán odpočtem tří bodů. Skutečnost o absenci rozhodčího musí být uvedena v zápise a podepsána oběma kapitány.
 6. Rozhodčí je povinen dostavit se k zápasu s časovou rezervou tak, aby mohl zápas zahájit dle časového rozpisu soutěže. V případě, že rozhodčí dorazí na zápas později, nejpozději však do okamžiku ukončení prvního poločasu, je klub potrestán odpočtem jednoho bodu. Oba kapitáni musí tuto skutečnost uvést do zápisu a podepsat.
 7. V případě, že rozhodčí dorazí na zápas po ukončení první půle, je klub potrestán dle bodu E stejně, jako kdyby rozhodčí na zápas nedorazil vůbec. Oba kapitáni musí tuto skutečnost uvést do zápisu a podepsat.

2. Vyloučení či odstoupení klubu ze soutěže

 1. Klub, který mezi prvním a dvacátým kolem dané sezony PKFL nasbírá pět bodových trestů (bez ohledu na výši bodového trestu), je ze soutěže vyloučen. V případě, že klub je vyloučen v průběhu podzimní části, jsou všechny jeho již odehrané i doposud neodehrané zápasy kontumovány. Je-li vyloučený tým nahrazen v průběhu podzimu novým týmem, je vyloučený tým ze soutěže vyřazen a v tabulce dále nefiguruje. Pokud je klub vyloučen po ukončení podzimní části sezony před zahájením jarní části, zůstávají všechny jeho dosažené výsledky v platnosti, všechny neodehrané zápasy jsou kontumovány. Pokud je klub vyloučen v jarní části mezi dvanáctým a dvacátým kolem, postupuje se analogicky - všechny jeho dosažené výsledky z podzimní části zůstávají v platnosti, všechny odehrané a neodehrané zápasy jarní části ligy jsou kontumovány. Pokud klub obdrží pátý bodový trest ve 21. kole nebo 22. kole, již se ze soutěže nevylučuje, pouze jsou uplatněny příslušné bodové a finanční tresty. Pokud klub ukončí své působení v soutěži dobrovolně nebo je vyloučen rozhodnutím Rady PKFL či Arbitráže PKFL bez ohledu na počet bodových trestů, postupuje se při zachování výsledků / kontumaci zápasů stejným postupem jako u vyloučených týmů po pěti bodových trestech. Osobní tresty i týmové tresty udělené v již odehraných zápasech zůstávají v platnosti. Další postup viz soutěžní řád a postupový/ sestupový klíč. 
 1. Klub, který se nedostaví ke dvěma soutěžním utkáním v řadě bez řádné omluvy minimálně 24 hodin předem, je ze soutěže vyloučen.
 2. Klub, který má v klubovém kreditu vůči PKFL aktuální dluh 700 Kč a více a na výzvu Administrátora PKFL tento dluh do jednoho týdne neuhradí, může být, s přihlédnutím k okolnostem případu, ze soutěže vyloučen.

3. Tresty zastavení činnosti

Žluté karty v jednom týmu v jedné sezoně:

 1. Hráč, který nasbírá během jedné sezony tři žluté karty, má zákaz startu v nejbližším zápase. V případě šesti žlutých karet se jedná o zákaz startu ve dvou zápasech, při devíti žlutých kartách zápas startu ve třech zápasech atd. Tento trest platí automaticky bez ohledu na to, zda je zveřejněn v aktualitách na webu PKFL, a jeho dodržení je zodpovědností jednatele klubu. Pokud hráč v rámci hostování hraje za dva kluby, počítají se žluté karty pro každý klub zvlášť. Trest zastavení činnosti bude vždy uplatněn v tom klubu, v jehož zápase obdržel třetí, šestou, devátou atd. žlutou kartu.

Červená karta po dvou žlutých kartách:

 1. V případě udělení červené karty po dvou žlutých kartách má hráč automaticky zastavenou činnost právě na jedno soutěžní utkání. Rada PKFL nicméně s přihlédnutím k okolnostem případu může tento trest svým hlasováním zvýšit. Pokud hráč v rámci hostování hraje za dva kluby, musí být tento trest uplatněn v klubu, v jehož zápase obdržel červenou kartu. 

Červená karta udělená přímo:

 1. V případě udělení červené karty přímo má hráč zákaz startu minimálně na jedno kolo, o přesné výši trestu rozhoduje Rada PKFL vždy hlasováním s přihlédnutím k okolnostem případu uvedeným v zápise o utkání. Rada PKFL si může vyžádat doplňující informace od kteréhokoliv účastníka daného případu.
 2. Trest zastavení činnosti platí automaticky bez ohledu na to, zda je zveřejněn v aktualitách na webu PKFL, a jeho dodržení je zodpovědností jednatele klubu. Hráč nesmí za žádných okolností nastoupit k zápasu, dokud Rada oficiálně nerozhodla o výši jeho trestu. Rada je povinna rozhodnout o trestu v co nejkratším termínu, rozhodnutí o výši trestu musí být vždy zveřejněno v aktualitách na webu PKFL.
 3. Rada PKFL udílí trest zpravidla v podobě zastavení činnosti pro nejbližší kola soutěže, může však v případě závažných disciplinárních prohřešků udělit též trest na časové období.
 4. Pokud hráč v rámci hostování hraje za dva kluby, platí automatické zastavení činnosti a následný trest zastavení činnosti vždy po uvedený počet kol nebo uvedené časové období pro oba dva kluby – hráč po dobu trestu nesmí v PKFL nastoupit. V případě, že hráč, který má zastavenou závodní činnost, i přes svůj trest nastoupí do zápasu svého týmu, postupuje se vzhledem k zápasu dle bodu C disciplinárního řádu. Samotný hráč obdrží dodatečný trest ve výši počtu zápasů, do nichž neoprávněně nastoupil, zvýšeném o jeden.

Statistické počítání karet:

 1. Pokud hráč v zápase obdrží dvakrát žlutou kartu a je vyloučen, do statistik žlutých karet se nepočítá žádná karta a hráč je potrestán pouze za červenou kartu.
 2. Pokud hráč v zápase obdrží žlutou kartu a následně je vyloučen přímo udělením červené karty, do statistik se započítává jedna žlutá karta a hráč je dále potrestán za červenou kartu.

 

4. Týmové tresty finanční

 1. Klub, který se nedostaví k zápasu, je vedle trestu dle bodu A potrestán také finanční pokutou ve výši 400 Kč. V případě, že klub ve lhůtě do dvaceti čtyř hodin před oficiálním výkopem informoval telefonicky zástupce druhého klubu a rozhodčího a emailem zástupce druhého klubu, rozhodčího, administrátora ligy a Radu PKFL o tom, že se k zápasu nedostaví, tímto aktem zápas zrušil a nikdo ze zúčastněných nejel na zápas zbytečně, snižuje se pokuta na 100 Kč.
 2. Klub, který nemá u vedení soutěže zajištěno delegované pískání a nesplní svou povinnost zajistit na přidělený zápas rozhodčího, je vedle trestu dle bodu E potrestán také finanční pokutou. V prvním případě je pokuta ve výši 350 Kč, v každém dalším případě se zvyšuje na 600 Kč.
 3. Pokud kapitán klubu nepodepíše zápis o utkání, je klub potrestán finanční pokutou ve výši 100 Kč.
 4. Klub zajišťující rozhodčího (případně domácí klub v případě absence rozhodčího) je povinen do 48 hodin po zápase vyplnit formulář na webu ligy. Pokud se tak nestane, je klub potrestán v prvním případě pokutou 100 Kč, v každém dalším případě se pokuta zvyšuje o 50 Kč.
 5. Pokud klub zajišťující rozhodčího (případně domácí klub v případě absence rozhodčího) do 48hodin od výkopu utkání nenahraje naskenovaný čitelný zápis o utkání k zápisu na webu přes redakční systém, je potrestán finanční pokutou ve výši 50 Kč. Klub je nicméně povinen dodat zápis o utkání i po této lhůtě a udělení pokuty. Pokud nebude zápis dodán za podzimní část do 31. 12. daného roku a za jarní část do 30. 6. daného roku, je klubu udělena dodatečná pokuta 500 Kč.
 6. Pokud rozhodčí není připraven k řízení zápasu (např. nemá píšťalku či jiné náležitosti výbavy rozhodčího) a oba kapitáni uvedou tuto skutečnost do zápisu, je klub potrestán finanční pokutou ve výši 50 Kč.
 7. Kluby jsou potrestány finanční pokutou také za disciplinární prohřešky svých hráčů. Pokud hráč obdrží v zápase červenou kartu (bez ohledu na to, zda po dvou žlutých kartách, nebo přímo), je klub potrestán pokutou 300 Kč.
 8. Všechny pokuty za podzimní část soutěže musí být uhrazeny nejpozději do 15. ledna (rozhodující je datum připsání peněz na účet PKFL), jinak je klub z ligy vyloučen. Analogicky za jarní část soutěže musí být všechny finanční tresty uhrazeny nejpozději do 30. června, jinak nebude klub do nového ročníku připuštěn.
 9. Klub, který nesplní administrátorem stanovený termín pro splnění jakýchkoliv organizačních a administrativních záležitostí, je potrestán pokutou až do výše 500 Kč. Zveřejnění úkolu a termínu v aktualitách na webu PKFL a zaslání emailem jednateli klubu a jeho zástupcům je pokládáno za dostatečný způsob oznámení povinnosti pro klub ve vztahu k PKFL.   
 10. Pokud klub nemá na zápas k dispozici míč dle pravidel a tato skutečnost je uvedena v zápise o utkání, je tento klub potrestán pokutou ve výši 100 Kč v prvním případě v sezoně a 300 Kč v každém dalším případě. V případě, že nemá míč k dispozici ani jeden klub a utkání není odehráno, je utkání oboustranně kontumováno a oběma klubům uvedena výše udělená pokuta.
 11. Pokud je ze strany správce hřiště nahlášen vedení ligy případ hraní v lisovkách, je udělena rozhodčímu daného zápasu (resp. jeho klubu, jedná-li se o klubového rozhodčího) pokuta 250 Kč. Rozhodčí je povinen zkontrolovat obuv všech hráčů a hráče v nepovolené obuvi ke hře nepřipustit. Pokud je z informace od správce hřiště možno zjistit, který klub se porušení pravidla o obuvi dopustil, je pokuta 250 Kč udělena nejen rozhodčímu, ale i dotyčnému klubu.   

5. Disciplinární řád

Disciplinární řád je nedílnou součástí soutěžního řádu. Změny Disciplinárního řádu provádí Administrátor PKFL.

 

Přijato Administrátorem PKFL dne 25. 8. 2022.